Thương hiệu thời trang

Tin tức

Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi chức danh CT HĐQT

20/08/2015 3:00:28 CH

Căn cứ theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng cổ đông quyết định thay đổi chức danh CTHĐQT kể từ ngày 20/06/2015 Ông Vũ Đức Giang giữ chức danh CTHĐQT cty.Các tin khác