Thương hiệu thời trang

Tin tức

Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi chức danh CT HĐQT

08/12/2012 8:22:08 SA

Căn cứ theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng cổ đông quyết định thay đổi chức danh CTHĐQT kể từ ngày 06/12/2012 Bà Hoàng Thu Hà giữ chức danh CTHĐQT cty.Các tin khác