Phó Phòng Phụ Trách Nghiên Cứu Triển Khai Sản Xuất