Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi chức danh CT HĐQT